Znak obce

 Oficiální stránky obce Věžná
Povinně zveřejňované informace

Plnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

GDPR

Oficiální názevObec Věžná
Důvod a způsob založeníObec Věžná byla založena na základě Zákona č. 128/2000, Sb. o obcích (obecní zřízení].
§ 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§ 2(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
Organizační strukturaV čele obce stojí starosta obce, který je zvolen sedmičleným zastupitelstvem ze svého středu. Místostarosta je zvolen obdobně. Dalšími orgány obce jsou finanční a kontrolní výbor. Podrobné informace o složení zastupitelstva obce najdete ve složce "Zastupitelstvo".
KontaktyAdresa:
Věžná 1, 395 01 Pacov
Telefon:
565 55 27 25
e-mail:
obec(zavináč)vezna.cz
IDDS:
jscauac
www stránky:
www.vezna.cz
Úřední hodiny
pondělí 18.00 - 19.00 hod. (zimní čas)
pondělí 19.00 - 20.00 hod. (letní čas)
Případné platby lze poukázat na účet:13625261/0100
IČO00476749
DIČObec není plátcem DPH.
Rozpočet obce 2022: zde ke stažení
2021: zde ke stažení
2020: zde ke stažení
2019: zde ke stažení
2018: zde ke stažení
2017: zde ke stažení
2016: zde ke stažení
2015: zde ke stažení
2014: zde ke stažení
2013: zde ke stažení
2012: zde ke stažení
2011: zde ke stažení
2010: zde ke stažení
2009: zde ke stažení
2008: zde ke stažení
2007: zde ke stažení
Střednědobý výhled rozpočtuStřednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023 - 2027 byl schválen zastupitelstvem obce Věžná dne 13.1.2022 a je ke stažení zde ve formátu PDF.
Žádosti o informace Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
písemně
osobně
e-mailem
elektronickým podáním
telefonicky

Kontakty na Obecní úřad naleznete zde.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů
Lhůty
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b) - 3 dny
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1.1.2002
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat
každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne
kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá
ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
Pro písemnou žádost lze využít e-mail či datovou schránku.

Co musí písemná žádost obsahovat
musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu
je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů (od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví
pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne
o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Dostupné formuláře Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o odkup pozemků
Žádost o výpis z rejstříku trestů (viz Czech POINT)
Řešení životních situací O informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu obce Věžná.

Současně však doporučujeme
Informace o řešení životních situací na Portálu veřejné správy)
Nejdůležitější předpisy zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánovaní a stavebním řádu, v platném znění
platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce
Vydané právní předpisyPlatné Obecně závazné vyhlášky najdete v sekci "Vyhlášky obce".
Sazebník úhrad Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům, s výjimkou informací ze systému Czech POINT.
Přehled poskytnutých informací 01/2017
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ochrana osobních údajů Pro účely zajištění výkonu funkce pověřence, byl pro ochranu osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenován: Svazek obcí mikroregionu Stražiště, se sídlem Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 70968721, email: martin.carda@straziste.cz, tel: 776 615 478, ID datové schránky hquh3w5. Výkon činnosti bude v rámci Svazku obcí mikroregionu Stražiště prováděn pracovníkem: Martin Carda.
Dokument - Základní informace o ochraně osobních údajů
Seznam organizací SDH Věžná
Aktualizováno dne 12. 7. 2023
Obecní úřad ve Věžné
Případné dotazy a připomínky zasílejte správci webu.

Odkazy

Mobilní rozhlas ve Věžné

Pořad bohoslužeb na rok 2019

Dotace - Výsadba listnatých stromů

Dotace - nosič kontejneru

Města a obce

Stránky kraje Vysočina

Mapa Černovicka

Nabídka bezdrátového internetu

O faře

Copyright © 2019 - 2023 Obec Věžná
Programmed & designed by P. M.
Prohlášení o přístupnosti
Mapa webu